Registration Agreement

ข้อตกลงในการเป็นสมาชิก
1. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเอง (บัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากบัตรประชาชนไม่รับ) ด้วยกล้องดิจิตอลหรือแสกนด้วยเครื่องแสกน แล้วแนบไฟล์ ่jpeg ส่งมาทางเมลล์ diyaudiovillage@gmail.com
ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกต้องกรอกข้อมูลและส่งเอกสารของตนเองที่เป็นจริงทุกประการ  ให้ครบถ้วนและต้องยินยอมให้ตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

     1.1  ไม่รับหลักฐานการสมัคร ที่หมดอายุ
     1.2  ไม่รับหลักฐานการสมัครที่เขียนทับว่าสมัครสมาชิกกับเว็บอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ www.diyaudiovillage.net
     1.3  ภาพที่แนบมาต้องสามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งภาพถ่ายและตัวหนังสือ

2. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนที่จะได้รับอนุญาต
เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือขอความร่วมมือจากทางราชการจากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานความมั่นคงของภาครัฐ
 
3. ไม่อนุญาตให้สมาชิกให้ผู้อื่นใช้ ชื่อ พาสเวิร์ด ของตนเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือเหตุผลใดก็ตามหากมีการกระทำนี้เกิดขึ้นจะถือว่าท่านได้ทำผิดกฎของเว็บบอร์ด ทาง www.diyaudiovillage.net มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลสำเนาเอกสารส่วนบุคคลของผู้อื่น มาแอบอ้างสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด
 
5. ห้ามมิให้มีการวิพากย์วิจารณ์ เกี่ยวกับ ความเชื่อส่วนบุคคล การเมือง ศาสนาและสถาบันสูงสุด ภายในเว็บบอร์ดโดยเด็ดขาด
 
6. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก www.diyaudiovillage.net ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. www.diyaudiovillage.net ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้, ข้อความ, หรือยกเลิกสิทธิความเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกได้กระทำการละเมิด กฏระเบียบ, มารยาท ที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้าการวินิจฉัยของผู้ดูแลเว็บบอร์ดหรือผู้ที่เว็บไซต์มอบหมายฯ เป็นข้อยุติ เมื่อตกลงสมัครเป็นสมาชิกถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขและอยู่ภายใต้กฏระเบียบที่เว็บไซต์กำหนดทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน www.diyaudiovillage.net